PRZEKAZANIE TREŚCI ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

 

Dotyczy postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce 110 w miejscowości Demblin”

Zamawiający

Stowarzyszenie „Demblinianki”

Demblin 96, 33-270 Wietrzychowice

Wykonawcy uczestniczący

 w postępowaniu nr. SD.1.2018

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Proszę o określenie jakiego typu nawierzchnię należy wykonać na placu zabaw , gdyż w przedmiarze podano , iż nawierzchnia elastyczna , natomiast w specyfikacji technicznej oraz w projekcie budowlanym jest mowa o nawierzchni z piasku? Proszę o określenie jakim dokumentem należy kierować się przy sporządzeniu oferty?

Wyjaśnienie: Przy sporządzaniu oferty należy kierować się przedmiarem robót , czyli należy uwzględnić  nawierzchnię elastyczną.

W związku z powyższym wyjaśnieniem Zamawiający zmienia zapis w  pkt.1.7.2 w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  i w pkt. B.1 Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw w Projekcie Budowlanym.

Istniejący zapis:

1.7.2 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej.

Materiały:

Piasek drobny

Sprzęt:

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.

Transport:

Kruszywo i geowłókninę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach

zabezpieczających przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym

wysuszeniem i zawilgoceniem. Należy go umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i

zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonanie nawierzchni :

Nawierzchnia bezpieczna powinna być wykonana, jako przepuszczalna, bezpieczna dla upadków z

wysokości, jakie przewidują montowane urządzenia, zgodnie z normą PN-EN 1176

Powinno być:

1.7.2 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej.

Materiały:

Nawierzchnia z tworzyw sztucznych – nawierzchnia elastyczna

Sprzęt:

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.

Transport:

Kruszywo i geowłókninę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach

zabezpieczających przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym

wysuszeniem i zawilgoceniem. Należy go umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i

zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonanie nawierzchni :

Nawierzchnia bezpieczna powinna być wykonana, jako przepuszczalna, bezpieczna dla upadków z

wysokości, jakie przewidują montowane urządzenia, zgodnie z normą PN-EN 1176

Istniejący zapis:

B.1 Projektuje się nawierzchnię z piasku.

Piasek na nawierzchnię stosować o wielkości ziaren 0,2– 2,5mm, której głównym

składnikiem jest kwarc. Skała taka musi być myta przesiewana i sortowana,

a piasek z niej uzyskany musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny PZH

i być przeznaczony do stosowania na dane nawierzchnie i zgodny z normą PN-EN

1177 i 1176.

Powinno być:

B.1. Projektuje się nawierzchnie bezpieczną.

Projektuje się nawierzchnie przepuszczalna ,bezpieczną ( piankową , gumową)do stosowania na zewnątrz ( zgodnie z normą) do umieszczania na niej elementów, urządzeń w formie nieregularnej, miękko układającej się płaszczyzny lub fragmentów tych płaszczyzn. Nawierzchnię wykonuje się się na ustabilizowanym i utwardzonym podłożu. Nawierzchnia musi posiadać atest PZH oraz certyfikat bezpieczeństwa upadku(HIC)

Pytanie nr 2:

W specyfikacji technicznej oraz projekcie budowlanym Zamawiającym podaje jako wyposażenie tablice informacyjną , jednak w przedmiarze nie występuje taka pozycja . Proszę o określenie jakim dokumentem należy się kierować przy sporządzeniu oferty?

Wyjaśnienie nr 2: Przy sporządzeniu oferty należy kierować się Specyfikacją Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Projektem Budowlanym, czyli w ofercie należy wycenić tablice informacyjną.

W załączeniu: