Rozpoczęcie audytu energetycznego w gminie Wietrzychowice

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, iż w dniach 15 i 19 czerwca 2018 na terenie Jadownik Mokrych rozpoczną swoją pracę audytorzy, dokonujący oceny energetycznej domów, poprzedzającej uzyskanie dofinansowania na wymianę pieca.

Audytorzy powinni mieć przy sobie upoważnienie wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Audyt wykonywany jest nieodpłatnie i dotyczy dofinansowania wymiany pieców na paliwo stałe oraz gazowe.

Przeprowadzenie audytu jest warunkiem przystąpienia do programu ograniczenia emisji – wymiany dotychczasowego nie ekologicznego źródła ciepła na nowy.

Mieszkańcy mają prawo do wylegitymowania osoby, którą wpuszczają do swojego domu. W przypadku wątpliwości co do tożsamości audytora dane można potwierdzić w Urzędzie Gminy Wietrzychowice pod numerem (14) 6418045 wew. 22.

Oceny energetyczne będą wykonywane sukcesywnie w kolejnych miejscowościach gminy Wietrzychowice, o czym będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej Urzędu Gminy Wietrzychowice.

Wykonana ocena energetyczna umożliwi mieszkańcowi zapoznanie się z warunkami jakie powinien spełniać budynek w celu uzyskania dofinansowania do wymiany pieca, a także wskaże ewentualny zakres rzeczowy i finansowy koniecznych do wykonania prac termomodernizacyjnych.

W celu przeprowadzenia audytu energetycznego należy:

  • umożliwić audytorowi przeprowadzenie wizji lokalnej budynku, w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej obecnego źródła ciepła, systemu rozprowadzenia ciepła po budynku, zasobnika ciepłej wody użytkowej, jeśli jest w budynku, ścian zewnętrznych, okien itp.
  • udostępnić audytorom wgląd do posiadanej dokumentacji projektowej budynku,
  • po wykonaniu oceny przez audytora ustalić z audytorem zakres prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w budynku,
  • potwierdzić podpisem zakres prac, zalecenia itp.

Przeprowadzenie audytu nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania. Wszelkie prace związane z wymianą pieca mogą zostać rozpoczęte dopiero po podpisaniu umowy z gminą.


Do pobrania: