WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Wietrzychowice, 29.06.2020r.

 

Na podstawie art. 37 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 65) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490)

WÓJT GMINY  WIETRZYCHOWICE

OGŁASZA

  PRZETARG   USTNY  NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy   Wietrzychowice    dla   której urządzona jest Księga Wieczysta  nr TR1D/00024684/3  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna  nr 319/4
powierzchni 0,1410 ha położona w miejscowości Wietrzychowice.

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wietrzychowice

z dnia 30.06.2004 r. nieruchomość położona jest w terenach oznaczonych symbolem 19.MN

z zapisem- obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy jednorodzinnej.

Działka o kształcie regularnym prostokątnym, uzbrojona, położona przy drodze asfaltowej w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej, w niewielkiej odległości od centrum wsi.

Działka nr ewidencyjnym 319/4 o pow. 0,1410 ha: wchodzą użytki klasy – RII – 0,1410 ha.

 

Obciążenia nieruchomości: brak.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 319/4 wynosi  –  33 250,00 zł.

(słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)

Wadium: 3 000,00 zł.

(słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

 1. Wadium na przetarg w/w wymienionej wysokości, należy wpłacić w pieniądzu (PLN) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wietrzychowice

Nr 43 8589 0006 0130 0000 0097 0003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 27 lipca 2020 r. wadium znajdowało się  na rachunku bankowym Gminy Wietrzychowice.

 

 1. Przetarg odbędzie się 31 lipca 2020 r. o godz. 9ºº w Urzędzie Gminy

     w   Wietrzychowicach   pokój nr 6.

 

 1. Do ustalonej w przetargu ceny zbycia nieruchomości położonej w terenach

budowlanych zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dn.11.03.2004 r

(Dz.U. 2020r. poz.106) zostanie doliczony VAT w wysokości 23 % ceny ustalonej

w przetargu.

 1. 4. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wymagane wadium na warunkach podanych w pkt 1. Przed otwarciem przetargu uczestnik powinien przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny (3 miesiące) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – stosowne zaświadczenie. W przypadku pełnomocnika osoby fizycznej, konieczne jest przedłożenie dowodu tożsamości pełnomocnika oraz pełnomocnictwa notarialnego lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku uczestniczenia w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.
 2. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał, nie stawi się, bez usprawiedliwienia, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu dotyczącym spisania umowy notarialnej.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 5. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej przeniesienia prawa własności nieruchomości. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
 6. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
 7. 10. Wójt Gminy Wietrzychowice zastrzega sobie odwołanie przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

 

 1. Dodatkowe informacje dotyczące przetargów i nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach pokój nr 6 tel.14 64-18-045 (wew.15) w godzinach pracy urzędu.