WÓJT GMINY  WIETRZYCHOWICE OGŁASZA PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

                                                                                            Wietrzychowice, dnia 24.06.2019 r.

WÓJT GMINY  WIETRZYCHOWICE

OGŁASZA

PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na dzierżawę  nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Wietrzychowice

położonej w Jadownikach Mokrych.

 1. Oznaczenie nieruchomości wg. Księgi Wieczystej: Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej prowadzi Księgę Wieczystą nr TR1D/00025344/5.
 2. Opis nieruchomości: przedmiotem przetargu jest część nieruchomości oznaczona jako działka ewidencyjna nr 1462/2 o powierzchni 0,11 ha położona w miejscowości Jadownikach Mokre na której znajduje się staw przeznaczony do hodowli ryb.
 3. Cena wywoławcza opłaty z tytułu dzierżawy wynosi – 190,84 zł.

( słownie: trzysta cztery zł 00/100)

Wadium: 19,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi: 2,00 zł

 1. Dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania obciążeń publiczno – prawnych z przedmiotu dzierżawy a w szczególności czynszu i podatku.
 2. Termin wnoszenia opłat: do 30 listopada każdego roku czynsz z tytułu dzierżawy, pozostałe zobowiązania w terminach wynikających z odrębnych przepisów.
 3. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku na cz.dz. nr 1462/2 o pow. 0,11 ha.
 4. Stawka czynszu osiągnięta w przetargu będzie waloryzowana raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
 5. Czas trwania umowy 5 lat.
 6. Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
 7. Przetarg odbędzie się w dniu 26 lipca 2019 r. o godzinie 8.00 w Urzędzie Gminy
  w Wietrzychowicach pokój nr 6
  .

W przetargu mogą brać udział osoby, które:

– stawią się osobiście na przetargu lub przedłożą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie

– przedłożą dowód tożsamości

– przedłożą oryginalny dowód wpłaty wadium

Wadium należy wpłacić w pieniądzu (PLN) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wietrzychowice Nr 43858900060130000000970003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła
w Krakowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 22 lipca 2019 r. wadium znajdowało się  na rachunku bankowym Gminy Wietrzychowice.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi i przechodzi na własność Gminy

Wietrzychowice. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone bez naliczania odsetek najpóźniej w trzecim dniu od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość jest wydzierżawiana w przetargu ustnym nieograniczonym przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 w sprawie sposobu trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

( Dz.U. Nr 207 z 2004r. poz. 2108)

Wójt Gminy Wietrzychowice zastrzega sobie odwołanie przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Wietrzychowicach pokój nr 6  tel.146418-045 w godzinach pracy Urzędu.