XXIX SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm) zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Wietrzychowice VIII kadencji, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Wietrzychowicach w dniu 29 lipca 2021 r. o godz. 12.00.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2021 roku.

4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały nr XXIV/194/2020 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2021 rok.

b) zmiany uchwały nr XXIV/195/2020 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wietrzychowice na lata 2021-2028

6. Zapytania i wnioski sołtysów.

7. Wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.

8. Wolne wnioski i zapytania radnych.

9. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wietrzychowice

Piotr Moskal