XXV SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm) zwołuję XXV sesję Rady Gminy Wietrzychowice VIII kadencji, która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 9 lutego 2021 r. o godz. 12.00.

Ze względu na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 obrady sesji Rady Gminy odbędą się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji rady gminy w dniu 21.12.2020 r.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej .
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały nr XXIV/194/2020 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2021r.,
 • zmiany uchwały nr XXIV/195/2020 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wietrzychowice na lata 2021-2028,
 • uchwalenia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wietrzychowice”,
 • zmiany uchwały nr XX/168/2020 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 września 2020 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury,
 • przekazania wniosku Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Wietrzychowicach,
 • rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach oraz Wójta Gminy Wietrzychowice,
 • uznania petycji z dnia 10 grudnia 2020 r. za niezasługującą na uwzględnienie,
 • uznania petycji z dnia 20 grudnia 2020 r. za niezasługującą na uwzględnienie,
 • przystąpienia Gminy Wietrzychowice do Programu „Wspieraj seniora” na 2021 r.
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

         6. Zapytania i wnioski sołtysów.

         7. Wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.

         8. Wolne wnioski i zapytania radnych.

         9. Zakończenie.

 

Przewodniczący rady Gminy Wietrzychowice

Piotr Moskal