XXVI sesja Rady Gminy Wietrzychowice

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm) zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Wietrzychowice VIII kadencji, która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 30 marca 2021 r. o godz. 12.00.

Ze względu na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 obrady sesji Rady Gminy odbędą się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 9 lutego 2021 r.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.
 6. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wietrzychowice.
 7. Sprawozdanie z działalności ośrodka pomocy społecznej za 2020 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały nr XXIV/194/2020 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2021r.,
 • rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Wietrzychowice na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki
 • przyjęcia ”Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wietrzychowice na lata 2021-2030”
 • zmiany statutu Gminy Wietrzychowice
 • przystąpienia Gminy Wietrzychowice do Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska.
 • wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy użyczenia nieruchomości stanowiących własność gminy Wietrzychowice pod działalność Gminnego Centrum Kultury w Wietrzychowicach.
 1. Zapytania i wnioski sołtysów
 2. Wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.
 3. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 4. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Wietrzychowice

Piotr Moskal