XXX SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXX sesję Rady Gminy Wietrzychowice VIII kadencji, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Wietrzychowicach
w dniu 26 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 29 lipca 2021 r.
  4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie:
  • zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2021r.
  1. Zapytania i wnioski sołtysów
  2. Wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.
  3. Wolne wnioski i zapytania radnych.
  4. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wietrzychowice

Piotr Moskal