XXXI SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXXI sesję Rady Gminy Wietrzychowice VIII kadencji, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Wietrzychowicach
w dniu 13 września 2021 r. o godz. 11.00.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, sprawdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 26 sierpnia 2021 roku.

4. Informacje Wójta o działalności międzysesyjnej.

5. Podjęcie uchwał w sprawie;

a) zmiany uchwały nr XXIV/149/2020 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2021 r.,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wietrzychowice na lata 2021-2031,

c) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

d) przyjęcia projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wietrzychowice w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,

e) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wietrzychowice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Demblinie,

f) zmiany uchwały Nr XXXVIII/268/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Wietrzychowice.

6. Zapytania i wnioski sołtysów.

7. Wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.

8. Wolne wnioski i zapytania radnych.

9. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wietrzychowice

Piotr Moskal