ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE “WŁAŚCIWA DROGA DO PRACY Z POWER-EM”

Projekt „Właściwa droga do pracy z POWER-em” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe. Projekt skierowany jest do osób w wieku od 15-29 lat tzw. młodzieży NEET: biernych zawodowo, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, osób pracujących będących emigrantami/reemigrantami lub osobami odchodzącymi z rolnictwa, jak również osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

W ramach projektu oferujemy:

 • szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
 • 3 miesięczny staż zawodowy wraz ze stypendium stażowym,
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym opracowujące/monitorujące Indywidualny Plan Działania,
 • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.

Ponadto osoby biorące udział w projekcie otrzymają:

 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 • zwrot kosztów badań lekarskich,
 • materiały szkoleniowe oraz catering podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW.

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami/czkami projektu mogą być wszystkie osoby poniżej 30 roku życia, które spełniają niżej wymienione kryteria:

 • zamieszkują województwo małopolskie w subregionie tarnowskim w powiecie: brzeskim, dąbrowskim, m. Tarnów, tarnowskim;
 • są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi, niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy lub osobami pracującymi (emigrantami/reemigrantami lub osobami odchodzącymi z rolnictwa).

Formularze i dokumenty rekrutacyjne: TUTAJ

na plakacie znajduje się tekst z informacjami na temat projektu, w lewym górnym rogu znajduje się obrazek przedstawiający grupkę młodych osób. Dwie kobiety oraz dwóch mężczyzn stojacych obok siebie oraz męzczyznę na wózku inwalidzkim.