Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE – Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, tel./fax: (14) 6418045, e-mail: gmina@wietrzychowice.pl – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia: „Remont cmentarza wojennego nr 255 w Wietrzychowicach”.

1. Przedmiot zamówienia: „Remont cmentarza wojennego nr 255 w Wietrzychowicach” w zakresie zgodnym z przedmiarem robót /w załączeniu/:

Zakres prac obejmuje:

a)   konserwacja elementów metalowych – krzyże, brama

b)   obramowanie mogił – krawężniki

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, pok. Nr14 lub telefonicznie pod numer  tel. (14) 6418045 wew. 24

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marek Augustyński – inspektor Urzędu Gminy Wietrzychowice.

3. Termin wykonania zamówienia: 31.10.2018

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O  udzielenie zamówienia mogą ubiegać  się:

1) Wykonawcy, którzy dysponują  odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga oświadczenia, że Wykonawca ubiegający się o zamówienie dysponuje lub będzie dysponował osobą spełniającą warunki o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2187 z późniejszymi zmianami) w zakresie prowadzenia prac w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

2) Wykonawcy ,którzy zrealizowali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert ,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie min. 1 (jedno) zamówienie polegające na pracach budowlano-konserwatorskich przy obiektach grobownictwa (tj. cmentarzach, kwaterach, grobach wojennych i kapliczkach) o wartość  nie mniejszej niż 17 000, 00 zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).

Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego ,że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona – np. referencje, protokół odbioru końcowego, opinia zamawiającego, na rzecz którego zamówienie zostało zrealizowane.

5. Okres gwarancji (rękojmi): 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru robót.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia.

Koszty dokonania wizji lokalnej pokrywa oferent.

6. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

7. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, pok.14, pocztą, kurierem do  dnia 12.06.2018 r. do godz. 12.00

Oferta winna zawierać: nazwę i adres Oferenta, nazwę zadania, wartość (cena) kosztorys ofertowy, referencje, oświadczenie, że Wykonawca ubiegający się o zamówienie dysponuje lub będzie dysponował osobą spełniającą warunki o ochronie zabytków i opiece  nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2187 z późniejszymi zmianami) w zakresie prowadzenia prac w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu będzie równoznaczne z oświadczeniem Oferenta o zdobyciu koniecznych informacji do jej przygotowania.

W przypadku wyboru danej oferty Wykonawca przedstawi kserokopie poświadczonej  ze zgodnością z oryginałem, uprawnień dotyczących osoby o spełnieniu wymogów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2187, z późniejszymi zmianami) w zakresie prowadzenia prac w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

W przypadku wyboru danej oferty Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie podana telefonicznie oferentom, którzy złożyli oferty w terminie 7 dni od składania ofert.

9. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Wietrzychowice 04.06.2018 r.

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek


Do pobrania pełna treść przedmiotowego zaproszenia, wraz z załącznikami: