Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE – Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, tel./fax: (14) 6418045, e-mail: gmina@wietrzychowice.pl – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia: „Remont pomieszczeń w Budynku Kultury w Miechowicach Małych”.


1. Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczeń w Budynku Kultury w Miechowicach Małych, zgodny z przedmiarem robót, /w załączeniu/

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, pok. nr 14 lub telefonicznie pod numerem tel. (14) 6418045 wew. 24.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marek Augustyński – inspektor Urzędu Gminy Wietrzychowice.

3. Termin wykonania zamówienia: 06.06.2018 r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia.

2) w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonał co najmniej 1 robotę  polegającą na  , remoncie pomieszczeń lub robót równoważnych o wartości co najmniej 10.000,00 (słownie: dziesięć  tysięcy złotych) zł brutto  potwierdzone  referencjami.

5. Okres gwarancji (rękojmi): 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru robót.

6. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

7. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, pok. 14, pocztą, kurierem w terminie do dnia 05.04.2018 r. do godz. 10.00

Oferta winna zawierać: nazwę i adres Oferenta, nazwę zadania,  wartość (cena), kosztorys ofertowy (złożony na formularzu dołączonym do oferty), referencje, oświadczenie o dysponowaniu niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia.

Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu będzie równoznaczne z oświadczeniem Oferenta o zdobyciu koniecznych informacji do jej przygotowania. W przypadku wyboru danej oferty Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu  i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie podana telefonicznie oferentom którzy złożyli oferty w terminie.

9. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Wietrzychowice dn., 26.03.2018 r

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek


Do pobrania: