Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Wietrzychowice” została wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy:

FBSerwis Karpatia Sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Odległa 8

Cena ofertowa brutto: 30.109,78 zł miesięcznie – 361.317,36 zł za 12 miesięcy

W załączeniu zawiadomienie: