Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy zamówienia pn.: „Wykonanie usługi naprawy cząstkowej nawierzchni bitumicznych dróg gminnych”.