Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Nazwa zamówienia: „Przebudowa placu targowego na działce nr 448, 449 w miejscowości Wietrzychowice”.


Zamawiający Gmina Wietrzychowice, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy  z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst. jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp , zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez P.P.H.U „TRANS-ART” Artur Trytko , Bobrowniki Wielkie , ul. Bobrowska 33, 33-131 Łęg Tarnowski

  • cena: 1 667 551,73 zł
  • okres gwarancji:  60 miesięcy

Do pobrania pełna treść zawiadomienia: