Zmiana ustawy o ochronie przyrody

Z dniem 17 czerwca 2017 r. weszła w życie kolejna zmiana ustawy o ochronie przyrody. Przyniosła ona za sobą sporo zmian, w szczególności dla osób fizycznych, które od dnia 17 czerwca 2017 r. nie będą już mogły z taką łatwością usuwać drzew z własnych nieruchomości.


Najważniejszą zmianą dotyczącą wszystkich mieszkańców Gminy jest obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa przez osobę fizyczną, jeżeli jego obwód, mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

1)      80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2)      65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

3)      50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie o wycince powinno zawierać:

  • imię i nazwisko wnioskodawcy;
  • oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte;
  • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Wójt Gminy za pośrednictwem pracownika urzędu, dokonuje oględzin ustalając nazwę gatunku drzewa oraz obwód pnia na wysokości  5 cm.
W terminie 14 dni od dnia oględzin Wójt Gminy może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Jeżeli w terminie 2 tygodni Wójt Gminy nie wniesie sprzeciwu można usunąć drzewo. Od wizyty urzędnika mamy 6 miesięcy na usunięcie drzewa, jeżeli po upływie terminu nie zostanie usunięte drzewo lub krzewy ponownie należy złożyć zgłoszenie.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wnioskodawca wystąpi  o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosło usunięte drzewo – Wójt Gminy – uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
Usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu (na wniesienie sprzeciwu przez Wójta Gminy) pomimo sprzeciwu Wójta Gminy oraz bez wymaganego zezwolenia, w przypadkach gdy jest ono wymagane obarczone jest administracyjną karą pieniężną! Wysokość kar (jak i wysokość opłat z usunięcie drzewa) zostanie ustalona przez Ministra Środowiska.