OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze: PODINSPEKTORA w URZĘDZIE GMINY W WIETRZYCHOWICACH 33-270 Wietrzychowice 19

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE –  PODINSPEKTORA w URZĘDZIE GMINY WIETRZYCHOWICE

 Wójt Gminy Wietrzychowice

33-270 Wietrzychowice 19

 ogłasza konkurs dla kandydatów, chcących podjąć pracę w Urzędzie Gminy Wietrzychowice na stanowisku– podinspektora– 1 etat.

I. Nazwa i adres jednostki.

Urząd Gminy Wietrzychowice

33-270 Wietrzychowice 19

II. Określenie stanowiska.

– kierownicze stanowisko urzędnicze: PODINSPEKTORA

III. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:

 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 2. Obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym
  na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskie, osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Wykształcenie wyższe.
 6. Doświadczenie zawodowe: udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy.
 7. Prawo jazdy kategorii B.
 8. Nieposzlakowana opinia.

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość regulacji prawnych z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej, prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego,
 2. Wiedza o Gminie Wietrzychowice i jej jednostkach organizacyjnych.
 3. Dyspozycyjność.

V. Cechy osobowe kandydata:

 1. Zaangażowanie, kreatywność, punktualność.
 2. Odpowiedzialność, obowiązkowość, systematyczność.

VI. Zadania wykonywane na stanowisku:

1. W zakresie gospodarki odpadami:

 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach, w tym przygotowanie i nadzorowanie kampanii informacyjnej skierowanej do mieszkańców gminy, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 2. prowadzenie postępowań w sprawach wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:
 • przygotowywanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo w uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracjach,
 • przygotowywanie decyzji określających wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,

3. prowadzenie ewidencji naliczeń, w tym weryfikacja złożonych deklaracji, ewidencji wpłat oraz windykacji należności.

2. W zakresie księgowości podatkowej:

 1. prowadzenie księgowości analitycznej podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
 2. systematyczne kontrolowanie terminowości wpłat podatkowych oraz terminowe wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
 3. bieżące rozliczanie sołtysów z zainkasowanych wpłat pieniężnych podatków oraz wyliczanie należnego wynagrodzenia za inkaso sołtysom,
 4. przygotowywanie wniosków do Sądu Rejonowego o wpis hipoteki przymusowej z tytułu zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód gminy,
 5. prowadzenie ewidencji i egzekwowanie podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych będących właścicielami środków transportowych,
 6. prowadzenie egzekucji administracyjnej w zakresie podatków, opłat i innych należności stanowiących dochód budżetu gminy,
 7. pobór należności podatkowych i prowadzenie spraw z zakresu podań i odwołań w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
 8. prowadzenie zgodnie z ordynacją podatkową kontroli podatkowej,
 9. stosowanie pomocy publicznej oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie,
 10. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Izbą i Urzędami Skarbowymi,
 11. sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu oraz windykacji należności podatkowych,
 12. przygotowanie projektów uchwał w sprawach podatków lo­kalnych stanowiących dochody gminy,
 13. przyjmowanie i kompletowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 14. przygotowanie wniosku o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz sporządzanie sprawozdań w w/w zakresie,
 15. obsługa aplikacji DISTRICTUS-Dopłaty paliwowe dla rolników, a w szczególności:
 • wprowadzanie wniosków,
 • przygotowanie dokumentów i ich wydruk (decyzje, przelewy, zestawienia),
 • prowadzenie rejestru wniosków, faktur i decyzji,

16. wykonywanie innych poleceń służbowych Skarbnika Gminy.

VII. Warunki pracy:

 1. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy- 1 etat,
 2. praca w budynku urzędu,
 3. wykonywanie czynności biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej,
 4. bezpośredni kontakt z interesantami, wyjazdy służbowe wg potrzeb pracodawcy,
 5. praca przy komputerze.

VIII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

IX. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1. podpisany życiorys – curriculum vitae – ze szczególnym uwzględnieniem opisu dotychczasowej pracy zawodowej
 2. podpisany list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 4. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór w załączeniu),
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe w tym kserokopia prawa jazdy kat. B,
 6. kopie dokumentów potwierdzające staż pracy,
 7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 11. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 12. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Gminę Wietrzychowice danych osobowych uczestnika w celach związanych z postępowaniem konkursowym, w szczególności na ujawnienie i rozpowszechnienie jego imienia i nazwiska oraz miejscowości w której zamieszkuje.

X. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice (pokój Nr 10 Sekretariat), pocztą elektroniczną na adres: gmina@wietrzychowice.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wietrzychowice, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice  w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko PODISPEKTORA w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach” w terminie do dnia 13 grudnia 2019  roku do godziny 1000  /nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP/.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie o miejscu terminie i formie przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wietrzychowice.

XI. Klauzula informacyjna.

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 3. Administrator danych i kontakt do niego: Gmina Wietrzychowice, 33-270 Wietrzychowice, Wietrzychowice 19 –  gmina@wietrzychowice.pl
 4. Kontakt do inspektora ochrony danych: gmina@wietrzychowice.pl
 5. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
 6. Informacje o odbiorcach danych: Gmina Wietrzychowice, 33-270 Wietrzychowice, Wietrzychowice 19,
 7. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze lecz nie dłużej niż 3 miesiące.
 8. Uprawnienia:

a) prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 6 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania  decyzji, nie będą też profilowane.

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek

Wietrzychowice, dnia 27 listopad 2019 roku.


Do pobrania: