OGŁOSZENIE DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w WIETRZYCHOWICACH dot. naboru na wolne stanowisko bibliotekarskie: MŁODSZY BIBLIOTEKARZ w GMINNEJ PUBLICZNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ w WIETRZYCHOWICACH

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO  BIBLIOTEKARSKIE –  MŁODSZY BIBLIOTEKARZ  w GMINNEJ PUBLICZNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W WIETRZYCHOWICACH

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wietrzychowicach
Halina Kozłowska
33-270 Wietrzychowice 163

 ogłasza konkurs dla kandydatów, chcących podjąć pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wietrzychowicach na stanowisku – młodszy bibliotekarz – 1/2 etatu.

I. Nazwa i adres jednostki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wietrzychowicach
33-270 Wietrzychowice 163

II. Określenie stanowiska.

– młodszy bibliotekarz

III. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:

 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 2. Obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym
  na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskie, osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Wykształcenie wyższe.
 6. Prawo jazdy kategorii B.
 7. Nieposzlakowana opinia.

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku bibliotekarskim lub humanistycznym,
 2. Ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej,
 3. Zdolności animacyjne,
 4. Bardzo dobra znajomość komputera i urządzeń biurowych,

V. Cechy osobowe kandydata:

 1. Zaangażowanie w rozwój biblioteki oraz godne jej reprezentowanie
 2. Kreatywność, samodzielność, dyspozycyjność oraz odpowiedzialność za powierzone zadania.

VI. Zadania wykonywane na stanowisku:

 • Sprawne pełnienie usług w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów bibliotecznych;
 • Udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej;
 • Organizowanie i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych mających na celu propagowanie czytelnictwa i animacji środowiska lokalnego;
 • Upowszechnianie czytelnictwa;
 • Dbałość o stan powierzonego mienia i estetykę stanowiska pracy;
 • Prowadzenie statystyki i dokumentacji bibliotecznej.

VII. Warunki pracy:

 1. zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy- 0,5 etat,
 2. praca w budynku:
  • Filii Biblioteki Publicznej w Jadownikach Mokrych,
  • Bibliotece Publicznej w Wietrzychowicach;
 3. bezpośredni kontakt z interesantami, wyjazdy służbowe wg potrzeb pracodawcy,
 4. praca przy komputerze.

VIII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wietrzychowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

IX. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1. podpisany życiorys – curriculum vitae – ze szczególnym uwzględnieniem opisu dotychczasowej pracy zawodowej
 2. podpisany list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 4. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór w załączeniu),
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe w tym kserokopia prawa jazdy kat. B,
 6. kopie dokumentów potwierdzające staż pracy,
 7. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 11. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 12. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Gminę Wietrzychowice danych osobowych uczestnika w celach związanych z postępowaniem konkursowym, w szczególności na ujawnienie i rozpowszechnienie jego imienia i nazwiska oraz miejscowości w której zamieszkuje.

X. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice (pokój Nr 10 Sekretariat), pocztą elektroniczną na adres: gmina@wietrzychowice.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wietrzychowice, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice  w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

“Dotyczy naboru na stanowisko MŁODSZY BIBLIOTEKARZ w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wietrzychowicach” w terminie do dnia 20 grudnia 2019  roku do godziny 1000 /nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP/.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Wietrzychowicach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie o miejscu terminie i formie przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wietrzychowice.

XI. Klauzula informacyjna.

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 3. Administrator danych i kontakt do niego: Gminna Biblioteka Publiczna w Wietrzychowicach,
  33-270 Wietrzychowice, Wietrzychowice 163 –  gmina@wietrzychowice.pl
 4. Kontakt do inspektora ochrony danych: gmina@wietrzychowice.pl
 5. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
 6. Informacje o odbiorcach danych: Gminna Biblioteka Publiczna w Wietrzychowicach,
  33-270 Wietrzychowice, Wietrzychowice 163,
 7. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze lecz nie dłużej niż 3 miesiące.
 8. Uprawnienia:

a) prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 6 ustawy z dnia
  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 2. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania  decyzji, nie będą też profilowane.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wietrzychowicach

/ – / Halina Kozłowska

Wietrzychowice, dnia 9 grudnia 2019 roku.


Do pobrania: