INFORMACJA GOPS DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW OSŁONOWYCH

5 stycznia 2022

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy.

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1) samorządy realizują zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom.

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach  w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r.
Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r..
Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.

 Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:
1)    2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym
2)    1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:
–    jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
–    gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
–    gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
–    gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
-podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z  dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).


W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wnioski będzie można składać:
 – elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
 – tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.


Wnioski złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.


Wnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, z  zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych podczas wizyty w urzędzie.


Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

 

Informacji udzielamy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach tel. 146418150, w godzinach pracy Urzędu.


W przypadku złożenia wniosku do 31 stycznia 2022 r. wypłata nastąpi w 2 ratach:
I rata wypłata do 31 marca 2022 r.
II rata wypłata do 02 grudnia 2022 r.

W przypadku złożenia wniosku po 31 stycznia 2022 r. wypłata nastąpi niezwłocznie po wydaniu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

 

Na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska www.gov.pl/klimat/dodatek-osłonowy znajdują się:
– wzór wniosku wraz z instrukcją wypełnienia,
– materiały informacyjne
– informacja o infolinii dla gmin, którą uruchamiamy 4 stycznia br.

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PRZYŁĄCZA DO SIECI KANALIZACYJNEJ

5 stycznia 2022

Zgodnie z zapisami w umowie zawartej pomiędzy właścicielami posesji a firmą „BUDOMONT” Spółka z o.o., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów – wykonującą przyłącze kanalizacyjne, wykonawca w terminie do 90 dni od odbioru końcowego sieci głównej (tj. od 22.12.2021 r,) zobowiązuje się wykonać przyłącze kanalizacyjne właścicielom posesji objętych umową.

INFORMACJA- ŚWIADCZENIE 500+, DYŻUR W GMINIE WIETRZYCHOWICE

4 stycznia 2022

Szanowni Państwo,

od 2022 r. świadczenie (tzw. 500+) w ramach programu “Rodzina 500+” oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski mogą Państwo składać wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez:

ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe, które wskażą Państwo we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia, które dotyczą świadczeń będą Państwu przekazywane w formie elektronicznej.

Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 500+ (w placówkach ZUS lub podczas dyżuru ZUS w innej instytucji), muszą pamiętać o:

 • dowodzie osobistym,
 • numerze PESEL dziecka,
 • numerze telefonu komórkowego,
 • adresie mailowym,
 • numerze rachunku bankowego, na który wypłacimy świadczenie.

Pomoc w sprawie 500+ i RKO otrzymają Państwo:

 • na specjalnej infolinii 22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00),
 • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
 • podczas e-wizyty w ZUS,
 • w placówce ZUS,
 • w czasie dyżuru ZUS w innej instytucji.

Ważne strony internetowe:

 

ODBIÓR KANALIZACJI ETAP 1- CZĘŚĆ 1 W JADOWNIKACH MOKRYCH

31 grudnia 2021

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniu 22.12.2021 r.  odbyły się czynności odbiorowe w związku z zakończeniem realizacji zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre” – Etap I – Część 1

Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość zadania wyniosła 3 003 214,91 zł przy dofinansowaniu na poziomie 63%.

Wykonawcą w/w inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT Spółka z o.o., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów.  

Prace zostały wykonane w terminie od 01.02.2021 r. do 21.12.2021r.

Zakres prac obejmował wykonanie głównej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz przydomowymi przepompowniami w miejscowości Jadowniki Mokre.

Budowa niniejszej sieci kanalizacji sanitarnej obejmowała swoim zakresem wykonanie:

 • kolektorów ciśnieniowych o łącznej długości 7 196,56 m;
 • kolektorów z rur PCV o łącznej długości 1 521,99 m;
 • przepompowni ścieków polimerobetonowej z dwoma pompami oraz dwóch pompowni polimerobetonowych z dwoma pompami;
 • przyłącza energetycznego zasilającego pompownie;
 • dziewięciu studni odpowietrzających żelbetowych;
 • jednej studni żelbetowej przed przepompownią.