Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Szkole Podstawowej

Pan Tomasz Banek Wójt Gminy Wietrzychowice jako przedstawiciel organu prowadzącego postanowił o przeznaczeniu dodatkowych środków finansowych na zorganizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w Szkole Podstawowej.
Dzięki dodatkowym godzinom lekcyjnym dzieci będą miały możliwość jeszcze lepiej zrealizować podstawę programową.
Dziękujemy Pani Jadwidze Łucarz Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnemu w Wietrzychowicach za przydzielenie godzin oraz wprowadzenie ich do planów zajęć.