INFORMACJA

Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 05.03.2019 r. dot. zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn: Budowa ścieżki rowerowej wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowej wiaty przystankowej oraz budowę wiaty zadaszonej z elementami małej architektury oraz oświetlenia – na części działek nr 446, 748, i 814 w miejscowości Miechowice Wielkie, dla zadania  „Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego – Trasy Rowerowe Podgórza”.