INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy zamówienia pn. Budowa oświetlenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jadownikach Mokrych na działkach nr 778/3 i 779/6.