INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art.86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U . z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)   Zamawiający informuje że w dniu 26 lutego 2018r. o godzinie  8. 15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa placu targowego na działce nr 448,449 w miejscowości Wietrzychowice”

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  wynosi: 1 120 000,00 zł ( słownie: jeden milion sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Firmy i adresy Wykonawców , którzy złożyli oferty w terminie:

  1. P.P.H.U. „ TRANS-ART.” Bobrowniki Wielkie , ul. Bobrowska 33, 33-131 Łęg Tarnowski

Więcej informacji: