ZAPYTANIE OFERTOWE

NAZWA ZAMÓWIENIA: „BUDOWA PLACU ZABAW ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE 110 W MIEJSCOWOŚCI DEMBLIN”.


ZAMAWIAJĄCY:

STOWARZYSZENIE „DEMBLINIANKI”

DEMBLIN 96

33-270 WIETRZYCHOWICE

e-mail:demblinianki@gmail.com

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1579  z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce 110 w miejscowości Demblin.

Poniżej do pobrania szczegółowa treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami: