OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice informuje o rozpoczęciu konsultacji.


  1. Przedmiot i cel konsultacji:
  • Przedmiotem konsultacji jest UCHWAŁA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE w sprawie podziału Gminy Wietrzychowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Gminy Wietrzychowice, stanowiąca załącznik do ogłoszenia, w celu wyrażenia opinii o  przedmiotowym projekcie.
  • Projekt UCHWAŁY RADY GMINY WIETRZYCHOWICE w sprawie podziału Gminy Wietrzychowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Gminy Wietrzychowice, wraz z formularzem do konsultacji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Wietrzychowice arch.wietrzychowice.pl w zakładce Aktualności oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Wójt – Ogłoszenia.
  1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
  • rozpoczęcie konsultacji: 27.02.2018 r.
  • zakończenie konsultacji: 05.03.2018 r. do godz. 12.00.
  1. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:
  • konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej za pomocą formularza,  stanowiącego załącznik do ogłoszenia,
  • opinie i uwagi w formie pisemnej przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 05.03.2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19,
  • w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Wietrzychowice.

 

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek

 


Do pobrania: