INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający informuje że w dniu 1 marca 2018 r. o godzinie  9. 15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących zamówienia publicznego pn: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania Przebudowa placu targowego na działce nr 448,449 w miejscowości Wietrzychowice”.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  wynosi: 16 482,00 zł ( słownie: szesnaście  tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote  00/100)

Firmy i adresy Wykonawców , którzy złożyli oferty w terminie:

  • Nadzory i Projekty Budowlane, Kazimierz Kołodziej, ul. Bitwy pod Monte Casino 12 B, 33-100 Tarnów

Cena brutto:

  • 16 000,00 zł

Termin wykonania zamówienia:

  • 10.09.2018r.

W załączeniu: