INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy zamówienia publicznego pn: „TERMOMODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIETRZYCHOWICACH”.


Zamawiający informuje że w dniu 21 marca 2018 r. o godzinie 10.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących zamówienia publicznego pn: „TERMOMODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIETRZYCHOWICACH”.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  wynosi: 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).


Do pobrania pełna treść informacji: