Zapytanie ofertowe

Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn „Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jadownikach Mokrych”.


I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wietrzychowice, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice

Tel. 14 6418045, faks. 14 641845

e-mail: izp@wietrzychowice.pl

arch.wietrzychowice.pl

Do niniejszego postępowania nie maja zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póz. zm.) zwana dalej ustawą zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jadownikach Mokrych w branży:

a) Budowlanej

Zakres prac obejmuje:

  1. roboty rozbiórkowe
  2. niwelacja terenu
  3. ciągi piesze
  4. droga dojazdowa
  5. zieleń-uzupełnienie trawy
  6. boisko, wyposażenie

6.1 boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki

6.2 piłkochwyty za boiskiem do piłki ręcznej

6.3 wyposażenie boisk

  1. ogrodzenie

Poniżej do pobrania szczegółowa treść przedmiotowego zapytania wraz z wymaganymi załącznikami: