INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)   Zamawiający informuje że w dniu 30 lutego 2018 r. o godzinie  10.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa  boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jadownikach Mokrych”.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  wynosi: 385 000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt  pięć tysięcy złotych 00/100).


Do pobrania pełna treść informacji: