INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje że w dniu 14 maja 2018 r. o godzinie 9.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pn: „1. Remont drogi gminnej “Przyłęk” nr K202951 dz. ewid. nr 315 w m. Sikorzyce w km 0+000-1+800 2. Remont drogi gminnej “Na Granicy Miechowice” nr K202628 dz. ewid. nr 602 w m. Demblin w km 0+440-1+220 3.Remont drogi gminnej “Cmentarna” nr K202967 dz. ewid. nr 91 w m. Wietrzychowice w km 0+400-0+690 4.Remont drogi gminnej “Łabędziów Zaogrodzie” nr K202877 dz. ewid. nr 815 w m. Miechowice Wielkie w km 0+130-0+860 5.Remont drogi gminnej “Zalipie Dębowe” nr K202833 dz. ewid. nr 39 w m. Miechowice Wielkie w km 0+180-0+835”.


Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  wynosi: 680 000,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

  • Zespół Usługowy Krzysztof Krupa 32-822 Strzelce Wielkie 44

Do pobrania pełna treść informacji: