OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Wietrzychowice.


Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:


Poniżej do pobrania – Zapytania wraz z wyjaśnieniami dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Udzielenie kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Wietrzychowice”: