INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 28 maja 2018 r. o godzinie 10.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Wietrzychowice”.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  wynosi: 540 231,16 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 16/100).

Firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

 • Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208  Warszawa
  • Cena przedmiotu zamówienia – 394 997,33 zł
  • Termin wykonania zamówienia – 29.12.2028 r.
  • Termin uruchomienia kredytu – nie później niż w 1 dniu od dnia zawarcia umowy
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Wietrzychowicach, 33-270 Wietrzychowice
  • Cena przedmiotu zamówienia – 269 197,07 zł
  • Termin wykonania zamówienia – 29.12.2028 r.
  • Termin uruchomienia kredytu – nie później niż w 1 dniu od dnia zawarcia umowy

Do pobrania pełna treść informacji: