Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.11.2020 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre.