Komunikat dotyczący załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Wietrzychowice

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uprzejmie prosimy aby nie przychodzić do Urzędu Gminy bez pilnej potrzeby. Przypominamy, że wiele spraw urzędowych można załatwić elektronicznie, za pośrednictwem tzw. profilu zaufanego (epuap.gov.pl). Dokumenty elektroniczne podpisane profilem zaufanym mają moc dokumentu urzędowego. Można więc tą drogą składać oficjalne pisma i wnioski do urzędu. Część spraw można załatwić zwykłym e-mailem.

Tak jak do tej pory, w uzasadnionych przypadkach, możliwa będzie wizyta w Urzędzie zalecamy jednak wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia się na konkrety dzień i godzinę (wykaz nr telefonów do poszczególnych komórek merytorycznych pod linkiem: https://arch.wietrzychowice.pl/numery-telefonow/ ).

            Od dnia 5 maja 2020 roku (wtorek) będzie możliwość zapłaty podatków i opłat lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kasie Urzędu. Dla celów bezpieczeństwa przypominamy, iż osoba wchodząca do Urzędu musi mieć zasłonięte usta i nos a także musi zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym dostępnym przy wejściu do budynku. Przy okienku kasowym może przebywać maksymalnie dwie osoby w odległości minimum 2 metry od siebie. W szczególnych sytuacjach, osoby oczekujące na opłacenie należności w kasie Urzędu mogą zostać poproszone o poczekanie na zewnątrz budynku. Zalecamy dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej (kartą).

            W związku ze zbliżającym się terminem zapłaty II raty podatku informujemy, iż można go opłacać przelewem elektronicznym na rachunek bankowy nr 59 85890006 0130 0000 0097 0006 Przypominamy, iż zgodnie z art. 62b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) zapłata podatku może nastąpić także przez: 1) małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę; 2) aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym, 3)inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł. W przypadkach, o których mowa powyżej , jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika.

            Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy nr 12 8589 0006 0130 0380 0097 0142.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej z zakresu świadczeń rodzinnych, m.in.: świadczenie wychowawcze (500+), świadczenie „Dobry start” (300+), zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, fundusz alimentacyjny można składać za pośrednictwem portalu empatia.

Informacje w jaki sposób można założyć profil zaufany znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany