Kwalifikacja wojskowa 2020

Stosownie do postanowień rozporządzenia ministrów: spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej z dnia 04 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 1981), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 03 lutego do kwietnia 2020 r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18. rok życia. Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu – po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej – przeniesione do rezerwy.
W toku trwania kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych).
Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień
(w czasie kwalifikacji wojskowej w/wym. organy urzędują w jednym lokalu).

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 roku podlegają mężczyźni:

 • urodzeni w 2001 roku;
 • urodzeni w latach 1996-2000 – jeżeli nie określono dotąd ich zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

osoby urodzone w latach 1999 – 2000, które:

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względny na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4  i 4b ustawy  z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także kobiety:

 • kobiety urodzone w latach 1996–2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Obowiązki osób wzywanych

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się łącznie przed:

 • wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta),
 • powiatową komisją lekarską,
 • oraz wojskowym komendantem uzupełnień (w czasie kwalifikacji wojskowej w/wym. organy urzędują w jednym lokalu).

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości – celu okazania go wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta);
 • posiadaną dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy – w celu przedstawienia jej wojskowemu komendantowi uzupełnień, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub fakt pobierania nauki.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terenie informują także rozplakatowane obwieszczenia.
Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.

W razie nieusprawiedliwionego nie zgłoszenia się osoby do tego zobowiązanej do kwalifikacji wojskowej, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) ma obowiązek nałożyć na tę osobę grzywnę albo zarządzić przymusowe jej doprowadzenie do kwalifikacji wojskowej przez Policję.

Szczegóły na stronie internetowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie  www.tarnow.wku.wp.mil.pl

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. PDF

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.


Kwalifikacja wojskowa dla Gminy Wietrzychowice odbędzie się w dniu 23 marca 2020 r. w Tarnowie przy ul. Mościckiego Nr 27 od godziny 8.00.