OBWIESZCZENIE

Nasz znak: GPN.6733.5.2019                                                     Wietrzychowice 30.08.2019 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że zostało wydane w dniu 30.08.2019 r. Postanowienie prostujące błąd pisarski w decyzji Nr 1/2019  z dnia 16.05.2019r znak: GPN.6733.5.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalającej na rzecz Gminy Wietrzychowice lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci napowietrzno- kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi powiatowej  nr 1335 K na dz. nr 449 i 787 w miejscowości Wola Rogowska gm. Wietrzychowice

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Gminy Wietrzychowice pok. nr 6  codziennie w godzinach  pracy urzędu.

Data wywieszenia obwieszczenia: 30.08.2019 r.