OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE

Wójt Gminy Wietrzychowice

zawiadamia strony postępowania,

 

że dnia 22 lipca 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał postanowienie znak: ST-I.612.2.51.2021.PW, w którym  uzgodnił projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPN.6733.6.2021 dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce  nr 852  w miejscowości Miechowice Wielkie – na części działki nr 852 w miejscowości MIECHOWICE WIELKIE, gmina Wietrzychowice”.

W związku z powyższym, informuję o możliwości zapoznania się z treścią wydanego postanowienia oraz zebranymi materiałami dowodowymi, jak również zgłaszania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania w siedzibie Urzędu  Gminy Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice, w terminie 7 dni od dnia doręczenie postanowienia. Od niniejszego postanowienia przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczone w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Gminy  Wietrzychowice, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Gminy Wietrzychowice oraz w miejscu planowanej inwestycji.

 Podanie do publicznej wiadomości uznaje się dzień 23 lipca 2021 r.

Do pobrania: