OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wietrzychowice

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE z dnia 09.08.2021 r. dot.  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce  nr 852  w miejscowości Miechowice Wielkie – na części działki nr 852 w miejscowości MIECHOWICE WIELKIE, gmina Wietrzychowice”.


Wójt Gminy Wietrzychowice    

Nasz znak: GPN.6733.6.2021

Wietrzychowice 09.08.2021 r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10, art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741)

zawiadamiam, że

na wniosek inwestora:     GMINA WIETRZYCHOWICE

                                             Wietrzychowice 19

                                             33-270 Wietrzychowice   

09.08.2021 r. została wydana przez Wójta Gminy Wietrzychowice decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

“Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr 852 w miejscowości Miechowice Wielkie – na części działki nr 852 w miejscowości MIECHOWICE WIELKIE, gmina Wietrzychowice”.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Gminy Wietrzychowice pok. nr 6 codziennie w godzinach pracy urzędu

Od  niniejszej decyzji  służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Wietrzychowice w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodnie z przepisem art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                           Z up. WÓJTA

mgr inż. Sabina Nowak

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY


Do pobrania: