OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wietrzychowice

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE z dnia 02.07.2021 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce  nr 852 w miejscowości Miechowice Wielkie – na części działki nr 852 w miejscowości MIECHOWICE WIELKIE, gmina Wietrzychowice”.


Wójt Gminy Wietrzychowice    

Nasz znak: GPN.6733.6.2021

Wietrzychowice 02.07.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741) zawiadamiam że dnia 14.06.2021 r. na wniosek:

Gminy Wietrzychowice

zostało  wszczęte  postępowanie w sprawie  wydania  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu publicznego dla:

Zadanie  inwestycyjne:

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce  nr 852 w miejscowości Miechowice Wielkie – na części działki nr 852 w miejscowości MIECHOWICE WIELKIE, gmina Wietrzychowice”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej  wymienionego zamierzenia. Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Wietrzychowicach – pokój nr 6, w ciągu 14 dni od wywieszenia obwieszczenia  w tut. Urzędzie. Wniosek powinien zwierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE

/ – / mgr Tomasz Banek


Do pobrania: