Protokół zbiorczy z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wietrzychowice dotyczących projektów zmian statutów sołectw

  1. Termin przeprowadzenia konsultacji:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 52.2021 Wójta Gminy Wietrzychowice z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw położonych na terenie Gminy Wietrzychowice, w okresie od 20 czerwca 2021 r. do 28 czerwca 2021 roku przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Wietrzychowice dotyczące projektów zmian statutów sołectw położonych na terenie Gminy Wietrzychowice: Demblin, Jadowniki Mokre, Miechowice Małe, Miechowice Wielkie, Nowopole, Pałuszyce, Sikorzyce, Wietrzychowice, Wola Rogowska.

  1. Sposób przeprowadzonych konsultacji:
  1. Na stronie internetowej Gminy Wietrzychowice, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wietrzychowice oraz na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw zostało zamieszczone w/w Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw położonych na terenie Gminy Wietrzychowice. Projekty zmian statutów zostały zamieszczone na stronie internetowej Gminy Wietrzychowice, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostały wyłożone do wglądu w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach pokój nr 12.
  2. W okresie od 20 czerwca 2021 roku do 28 czerwca 2021 roku konsultacji przeprowadzone były na zebraniach wiejskich we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Wietrzychowice, w czasie których Wójt Gminy Wietrzychowice przedstawił projekty zmian statutów poszczególnych sołectw, a obecni na zebraniu mieszkańcy sołectw mogli zgłaszać uwagi i wnioski do treści projektów zmian statutów.
  1. Wyniki konsultacji:

1) projekt zmiany Statutu Sołectwa Demblin

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu zmian statutu przedstawionego przez Wójta Gminy na zebraniu wiejskim, jak również nie wniesiono uwag do projektu wyłożonego do wglądu w Urzędzie Gminy i zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Wietrzychowice.

Mieszkańcy sołectwa na zebraniu wiejskim w dniu 24 czerwca 2021 roku zapoznali się z projektem zmian statutu sołectwa Demblin. Na 12 uprawnionych mieszkańców sołectwa obecnych na zebraniu, 12 opowiedziało się za przyjęciem projektu zmian statutu w wersji przedstawionej przez Wójta Gminy.

2) projekt zmiany Statutu Sołectwa Jadowniki Mokre

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu zmian statutu przedstawionego przez Wójta Gminy na zebraniu wiejskim, jak również nie wniesiono uwag do projektu wyłożonego do wglądu w Urzędzie Gminy i zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Wietrzychowice.

Mieszkańcy sołectwa na zebraniu wiejskim w dniu 20 czerwca 2021 roku zapoznali się z projektem zmian statutu sołectwa Jadowniki Mokre. Na 20 uprawnionych mieszkańców sołectwa obecnych na zebraniu, 20 opowiedziało się za przyjęciem projektu zmian statutu w wersji przedstawionej przez Wójta Gminy.

3) projekt zmiany Statutu Sołectwa Miechowice Małe

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu zmian statutu przedstawionego przez Wójta Gminy na zebraniu wiejskim, jak również nie wniesiono uwag do projektu wyłożonego do wglądu w Urzędzie Gminy i zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Wietrzychowice.

Mieszkańcy sołectwa na zebraniu wiejskim w dniu 22 czerwca 2021 roku zapoznali się z projektem zmian statutu sołectwa Miechowice Małe. Na 13 uprawnionych mieszkańców sołectwa obecnych na zebraniu, 13 opowiedziało się za przyjęciem projektu zmian statutu w wersji przedstawionej przez Wójta Gminy.

4) projekt zmiany Statutu Sołectwa Miechowice Wielkie

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu zmian statutu przedstawionego przez Wójta Gminy na zebraniu wiejskim, jak również nie wniesiono uwag do projektu wyłożonego do wglądu w Urzędzie Gminy i zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Wietrzychowice.

Mieszkańcy sołectwa na zebraniu wiejskim w dniu 21 czerwca 2021 roku zapoznali się z projektem zmian statutu sołectwa Miechowice Wielkie. Na 14 uprawnionych mieszkańców sołectwa obecnych na zebraniu, 14 opowiedziało się za przyjęciem projektu zmian statutu w wersji przedstawionej przez Wójta Gminy.

5) projekt zmiany Statutu Sołectwa Nowopole

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu zmian statutu przedstawionego przez Wójta Gminy na zebraniu wiejskim, jak również nie wniesiono uwag do projektu wyłożonego do wglądu w Urzędzie Gminy i zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Wietrzychowice.

Mieszkańcy sołectwa na zebraniu wiejskim w dniu 22 czerwca 2021 roku zapoznali się z projektem zmian statutu sołectwa Nowopole. Na 10 uprawnionych mieszkańców sołectwa obecnych na zebraniu, 10 opowiedziało się za przyjęciem projektu zmian statutu w wersji przedstawionej przez Wójta Gminy.

6) projekt zmiany Statutu Sołectwa Pałuszyce

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu zmian statutu przedstawionego przez Wójta Gminy na zebraniu wiejskim, jak również nie wniesiono uwag do projektu wyłożonego do wglądu w Urzędzie Gminy i zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Wietrzychowice.

Mieszkańcy sołectwa na zebraniu wiejskim w dniu 21 czerwca 2021 roku zapoznali się z projektem zmian statutu sołectwa Pałuszyce. Na 7 uprawnionych mieszkańców sołectwa obecnych na zebraniu, 7 opowiedziało się za przyjęciem projektu zmian statutu w wersji przedstawionej przez Wójta Gminy.

7) projekt zmiany Statutu Sołectwa Sikorzyce

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu zmian statutu przedstawionego przez Wójta Gminy na zebraniu wiejskim, jak również nie wniesiono uwag do projektu wyłożonego do wglądu w Urzędzie Gminy i zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Wietrzychowice.

Mieszkańcy sołectwa na zebraniu wiejskim w dniu 28 czerwca 2021 roku zapoznali się z projektem zmian statutu sołectwa Sikorzyce. Na 8 uprawnionych mieszkańców sołectwa obecnych na zebraniu, 8 opowiedziało się za przyjęciem projektu zmian statutu w wersji przedstawionej przez Wójta Gminy.

8) projekt zmiany Statutu Sołectwa Wietrzychowice

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu zmian statutu przedstawionego przez Wójta Gminy na zebraniu wiejskim, jak również nie wniesiono uwag do projektu wyłożonego do wglądu w Urzędzie Gminy i zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Wietrzychowice.

Mieszkańcy sołectwa na zebraniu wiejskim w dniu 28 czerwca 2021 roku zapoznali się z projektem zmian statutu sołectwa Wietrzychowice. Na 13 uprawnionych mieszkańców sołectwa obecnych na zebraniu, 13 opowiedziało się za przyjęciem projektu zmian statutu w wersji przedstawionej przez Wójta Gminy.

9) projekt zmiany Statutu Sołectwa Wola Rogowska

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu zmian statutu przedstawionego przez Wójta Gminy na zebraniu wiejskim, jak również nie wniesiono uwag do projektu wyłożonego do wglądu w Urzędzie Gminy i zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Wietrzychowice.

Mieszkańcy sołectwa na zebraniu wiejskim w dniu 24 czerwca 2021 roku zapoznali się z projektem zmian statutu sołectwa Wola Rogowska. Na 7 uprawnionych mieszkańców sołectwa obecnych na zebraniu, 7 opowiedziało się za przyjęciem projektu zmian statutu w wersji przedstawionej przez Wójta Gminy.

  1. Podsumowanie

Zebrania wiejskie sołectw: Demblin, Jadowniki Mokre, Miechowice Małe, Miechowice Wielkie, Nowopole, Pałuszyce, Sikorzyce, Wietrzychowice, Wola Rogowska pozytywnie zaopiniowały projekty zmian statutów poszczególnych sołectw będących przedmiotem konsultacji.

Wyniki konsultacji zostaną przekazane Przewodniczącemu Rady Gminy Wietrzychowice oraz Wójtowi Gminy Wietrzychowice.

Protokół niniejszy zostanie umieszczony na stronie internetowej Gminy Wietrzychowice oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w poszczególnych sołectwach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach

Sporządził – mgr Grzegorz Kogut – Sekretarz Gminy Wietrzychowice (-)

Zatwierdził – mgr Tomasz Banek – Wójt Gminy Wietrzychowice (-)