OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko referent ds. realizacji świadczenia wychowawczego, świadczenia „Dobry Start” oraz świadczeń rodzinnych.

I. Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. Kwalifikacje stosowne do opisu stanowiska – wykształcenie średnie lub wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. Nieposzlakowana opinia,
 6. Biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • rozporządzenia dot. świadczenia „Dobry Start”.

2. Dobra znajomość obsługi komputera (znajomość Open Office, mile widziana znajomość obsługi ePUAP, Empatia),

3. Komunikatywność, odpowiedzialność, uprzejmość, życzliwość,

4. Umiejętność pracy samodzielnej jak i współpracy w zespole,

5. Umiejętność pracy pod presją czasu,

6. Odpowiedzialność, własna inicjatywa oraz bardzo dobra organizacja pracy.

III. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 1. Pomoc przy przyjmowaniu  i rozpatrywaniu wniosków w sprawach świadczenia  wychowawczego, świadczenia „Dobry Start”, świadczeń rodzinnych,
 2. Informowanie interesantów o przysługujących im formach pomocy,
 3. Prowadzenie postępowań i gromadzenie dokumentacji związanej z wypłatą świadczeń,
 4. Współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami z zakresu pozyskania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej do przyznawania prawa do powyższych świadczeń,
 5. Przygotowywanie projektów decyzji ustalających prawo do świadczeń,
 6. Obsługa systemów informatycznych przeznaczonych do realizacji zadań,
 7. Prowadzenie rejestrów korespondencji w sprawach realizowanych świadczeń,
 8. Sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji zadań,
 9. Wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach.
 2. Praca w wymiarze 1/2 etatu, umysłowa, biurowa w pozycji siedzącej, związana z dokumentacją papierową oraz z obsługa komputera- programów komputerowych i urządzeń biurowych,
 3. Praca wymagająca predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt i porozumiewanie się z innymi osobami,
 4. Praca wymagająca współpracy z innymi urzędami i instytucjami,
 5. Wynagrodzenie zasadnicze zgodne z regulaminem wynagradzania w GOPS Wietrzychowice.

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
 2. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu nauki i pracy zawodowej- własnoręcznie podpisany.
 3. Świadectwa ukończenia szkoły -kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej,
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego – własnoręcznie podpisane,
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych – własnoręcznie podpisane,
 6. Oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe- podpisane własnoręcznie,
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.Urz. UE L Nr 119, s 1 w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach”.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są do 19 lipca 2019 r do godziny 13.
 2. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach” lub przesłać pocztą na adres : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, 33-270 Wietrzychowice 19.
 3. Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane  (decyduje data wpływu do GOPS),
 4. Kandydaci spełniający wymogi zostaną telefonicznie powiadomieni  o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji,
 5. Informacja o naborze oraz  wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach ( bip.malopolska.pl/gopswietrzychowice).
 6. Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w GOPS Wietrzychowice.

Wietrzychowice dn. 03.07.2019 r.