OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 7/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie –Zielony Pierścień Tarnowa działająca na terenie gmin:

Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji:

  • do 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
  • do 70%  kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
  • do 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych podmiotów.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 125 000,00 zł.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00. zł.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 28 listopada 2017 r.  do 15 grudnia 2017 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa w Skrzyszowie 335 A, 33-156 Skrzyszów (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w dniach od 28 listopada do 15 grudnia 2017 r.
– od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30, w dniu 15 grudnia 2017 r. do godziny 12.00. Termin składania wniosków upływa w dniu 15 grudnia 2017 r. (piątek)
o godz. 12:00.

Więcej informacji: