ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wietrzychowice, 33-270 Wietrzychowice 19

NIP 9930652629  REGON 851660980

dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach

Tel. 14 6418 150

Fax. 14 6418 150

E-mail: gops@wietrzychowice.pl

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik nr1) na podstawie zapisu art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.”Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.)

Przedmiot zamówienia:

1.Świadczenie usług schronienia  dla 1 osoby bezdomnej ( kobiet i mężczyzn) w postaci :

  • schroniska dla bezdomnych,
  • noclegowni
  • ogrzewalni
  • a) osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Wietrzychowice (w oparciu o art.101ust.2 ustawy z dnia 12marca 2004r./Dz. U. z 2017r.poz. 1769 ze zm./)
  • b) potrzebującym pomocy – schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest gmina Wietrzychowice.

Więcej informacji:

  1. Zaproszenie do składania ofert
  2. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY
  3. Załącznik Nr 2 OŚWIADCZENIE
  4. Załącznik Nr 3 Umowa