OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Wietrzychowice z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 17 maja 2018 roku do 17 maja 2023 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) w związku z art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) Wójt Gminy Wietrzychowice ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Wietrzychowice z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.


Do pobrania pełna treść ogłoszenia:

Załączniki do ogłoszenia:

  1. Wzór oferty
  2. Wzór umowy
  3. Wzór sprawozdania