OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice informuje o rozpoczęciu konsultacji.


DGK.526.7.2021

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wietrzychowice

o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice informuje o rozpoczęciu konsultacji.

 1.      Przedmiot i cel konsultacji:

  • Przedstawienie projektu „Programu współpracy Gminy Wietrzychowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2022 rok”, stanowiącego załącznik do ogłoszenia, w celu wyrażenia opinii o  przedmiotowym projekcie.
  • Projekt „Programu współpracy Gminy Wietrzychowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2022 rok”, wraz z formularzem do konsultacji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Wietrzychowice arch.wietrzychowice.pl w zakładce Aktualności oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Wójt – Ogłoszenia.

 2.      Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

  • rozpoczęcie konsultacji:  22.11.2021 r.
  • zakończenie konsultacji: 29.11.2021 r. do godz. 17.00.

 3.      Forma i zasięg terytorialny konsultacji:

  • konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej za pomocą formularza,  stanowiącego załącznik do ogłoszenia,
  • opinie i uwagi w formie pisemnej przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 29.11.2021 r. do godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19,
  • w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Wietrzychowice.

Wietrzychowice, dn. 22.11.2021 r.

Wójt Gminy Wietrzychowice / – / mgr Tomasz Banek


Do pobrania: