OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Wietrzychowice.

Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie nr 644261-N-2018 z dnia 2018-11-05 r.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugwietrzychowice,a,1511656,ogloszenie-o-zamowieniu-nazwa-zamowienia-odbior-i-zagospodarowanie-odpadow-komunalnych-z-nieruchomos.html


Poniżej do pobrania – Zapytania oferenta wraz z odpowiedziami dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Wietrzychowice.”: