OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia: Remont i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wietrzychowice – 2019.

Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem: