OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia: Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 532/21 w Wietrzychowicach.


Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:


Do pobrania:

Załączniki do modyfikacji:


Poniżej do pobrania – Zapytania wraz z wyjaśnieniami dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 532/21 w Wietrzychowicach”: