OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych.

Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie nr 554456-N-2017 z dnia 2017-0720 r.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugwietrzychowice,a,1344508,ogloszenie-o-zamowieniu-nazwa-zamowienia-poprawa-efektywnosci-energetycznej-budynku-domu-ludowego-w-.html