OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach.

Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie nr 553619-N-2017 z dnia 2017-07-19 r.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugwietrzychowice,a,1344095,ogloszenie-o-zamowieniu-nazwa-zamowienia-poprawa-efektywnosci-energetycznej-budynku-szkoly-podstawow.html